Friday, January 20, 2006

หัวข้อวิทยานิพนธ์

บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่องการฟังเอาเรื่องเพื่อความเข้าใจ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรื่องการฟังเอาเรื่องเพื่อความเข้าใจ

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

บทที่ 1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากเป็นผู้อยากพิการและอยากช่วยตัวเอง ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อเขาจะได้สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม(พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙. ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ, 2546.)
การศึกษาพิเศษเพื่อเด็กซึ่งมีความบกพร่องทางกายในประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 โดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดในจังหวัดพระนครขึ้นเป็นประเภทแรก (กองการศึกษาพิเศษ.2524 : 61)และหลังจากนั้น กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดตั้งในรูปโรงเรียนพิเศษเฉพาะเด็กตาบอด และส่งเรียนร่วมกับเด็กตาดีในโรงเรียนปกติ (กองการศึกษานิเทศก์.2521 :4) ปัจจุบันมีการขยายสถานศึกษาเพื่อคนตาบอดกระจายอยู่ทั่วไปมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดโดยตรงหรือโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมกับเด็กตาดี ซึ่งเด็กตาบอดต้องการการศึกษาทางวิชาการเหมือน ๆ คนทั่วไป ประกอบการศึกษาวิชาชีพที่เหมาะสมกับความพิการ สิ่งที่จะแตกต่างกันอย่างมากกับการศึกษาของคนปกติ คือ วิธีการที่จะดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้น (ศึกษานิเทศก์. 2521 : 31)
ความพิการ (Handicap) คือความเสียเปรียบของบุคคลที่เกิดจากความบกพร่อง หรือการไร้ความสามารถ เป็นผลให้บุคคลนั้นไม่อาจทำหน้าที่ หรือกระทำการให้เหมาะสมกับเพศ วัย สังคมและวัฒนธรรมของตน ซึ่งเด็กที่พิการทางสายตานั้น มักพบว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันเนื่องจากเด็กที่พิการทางสายตานั้นขาดองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญไป คือประสาทการมองเห็น เด็กจึงมีโอกาสเรียนรู้และรับรู้ต่ำกว่าเด็กปกติ จึงจำเป็นต้องฝึกฝนประสาทการเรียนรู้ส่วนที่ยังใช้งานได้ตามปกติให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างอย่างเหมาะสม เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จนใกล้เคียงกับเด็กที่มีร่างกายปกติ (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์. 2538 : 11)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการ (2546) กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาสนับสนุนคนพิการ คือ การพัฒนาหรือดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องมือ จากที่มีอยู่ในตลาดของคนปกติให้สามารถรองรับและสนับสนุนการทำงานให้คนพิการสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้โดยมีความพิเศษเฉพาะด้านสำหรับผู้พิการแต่ละประเภท ทั้งในด้านฮาร์แวร์ และซอฟต์แวร์
รัฐธรรมนูญ (2542 : มาตรา 43 วรรค 1) กำหนดให้คนไทยทุกคนรวมทั้งคนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรี เป็นเวลา 12 ปี บัญญติไว้ในรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีที่พบความพิการ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (2542 : มาตรา 10 วรรค 3 ) กำหนดไว้ชัดเจนว่า การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของกลุ่มคนพิการที่ผู้วิจัยให้ความสนใจและให้ความสำคัญในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นประเภทกลุ่มคนพิการทางการมองเห็น บุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้ทักษะการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สามารถใช้ทักษะทางด้านอื่นได้เป็นอย่างดี นั่นคือ ทักษะทางการได้ยิน และทักษะทางการเคลื่อนไหวหรือสัมผัส
ประสาทสัมผัสที่ใช้ในการรับรู้ของมนุษย์นั้นมี 5 ประสาทสัมผัส ซึ่ง Dale (1955 : 243) ได้เปรียบเทียบปริมาณการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่างๆ ของมนุษย์ คิดเป็นอัตราร้อยละดังนี้ จักษุสัมผัส 75 โสตสัมผัส 13 กายสัมผัส 5 ชิวสัมผัส 3 และฆานะสัมผัส 3 จะเห็นได้ว่า การรับรู้ของมนุษย์ทางจักษุสัมผัสมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือโสตสัมผัสและอื่นๆ ตามลำดับ
ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2527 : 118) กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการมองเห็นกระทำเหมือนกับเด็กสายตาปกติ แต่ต้องให้เขาได้ใช้การสัมผัสอื่น หรือความสามารถในการมองเห็นที่ยังเหลืออยู่บ้างให้มากกว่าเด็กปกติ
นอกจากนั้นแล้ว ทักษะการฟังเสียง ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก การใช้ความสามารถในการฟังด้วยการให้นักเรียนเรียนโดยการฟังเสียง เขาจะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยการฟัง ถ้าได้บันทึกเสียงหรือบทเรียนลงเทปบันทึกเสียงแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้เขาเรียนได้มาก และง่ายกว่าการใช้อักษรเบรลล์ซึ่ง Tuttle พบว่าการเรียนโดยใช้เทปที่เล่นในอัตราเร็วปกติ จะเร็วกว่าการเรียนด้วยอักษรเบรลล์ 2 เท่า และถ้าบันทึกเสียงส่วนที่จำเป็นไว้เท่านั้น วิธีนี้จะเรียนได้เร็วกว่าอักษรเบรลล์ถึง 3 เท่า คือสามารถเรียนได้ 275 คำต่อนาที สำหรับนักเรียนตาบอดที่มีความสามารถปกติหรือสูงกว่าปกติและ 250 คำต่อนาที สำหรับนักเรียนตาบอดที่มีความสามารถต่ำกว่าระดับปกติ (ชูชีพ อ่อนโคกสูง. 2527 : 120)
ผดุง อารยะวิญญู (2523 : 43) กล่าวถึงการรับรู้ของเด็กตาบอดไว้ว่า ประสาทสัมผัสที่คนตาบอดใช้มากที่สุดคือทางการฟัง(Hearing) และการเคลื่อนไหวของอวัยวะ (Kinesthetic)
Wittich และ Schuller (อ้างใน ศิริพงษ์ พยอมแย้ม. 2533 : 88) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อจะได้ผลมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีลักษณะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร
ในยุคแห่งความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศ คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ในการติดต่อสื่อสารกันนั้นภาษาเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์นั้นคือภาษา และเป็นเครื่องมือของสังคมสำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการตกลงบอกกล่าวทำความเข้าใจระหว่างบุคคล (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2531 : 9 ;อ้างอิงจาก Flectcher.1967 : 85) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เป็นภาษาสากลทั่วโลก
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างมาก ดังที่ กานดา จรดล.(2529 : 5)ได้กล่าวว่า ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ย่อมสามารถที่จะเข้าใจความคิดวัฒนธรรมและทัศนคติของชนชาติอื่นตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโลกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ในชีวิตประจำวันเราจะพบภาษาอังกฤษในการซื้อสินค้าอาหาร เกมกีฬาต่างๆ มักจะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่เสมอ (ปราณี ปัญจาคะ. 2527 : 4-7) และเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญก้างหน้าชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ชีวิตประจำวันของคนไทยจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเกือบตลอดเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลระดับอาชีพใดก็มักจะได้พบเห็นและใช้ภาษาอังกฤษอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การคมนาคม การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงทำให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อประเทศเพิ่มขึ้นทุกด้าน (กรองทอง โพธิ์ทอง. 2532 : 1)
การเรียนภาษาอังกฤษนั้นแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่นเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดกระบวนการเรียน การสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อันจะนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้(Learner-Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต(Lifelong learning)(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 2)
สิริพร ป้องกงลาด (2540 : 3) และ สุกัญญา ศิลประสาท (2544 : 2) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้การเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยไม่ประสบผลสำเร็จว่า ครูส่วนมากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนนักเรียน ซึ่งคล้ายกับ เมาท์ฟอร์ด (Mountford. 1986 : 3) ที่กล่าวว่า ครูไทยส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยในการสอนถึง 90 % เป็นผลทำให้นักเรียนไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการฟังและการพูด
ครูส่วนใหญ่มีชั่วโมงสอนมากเกินไปทำให้มีเวลาเตรียมการสอนน้อยไม่มีโอกาสพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ ผลการเรียนการสอนจึงไม่บรรลุจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ลำพูน มณฑล. 2543 : 1-7)
อินเตอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลที่เป็นทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพสามมิติ ด้วยประสิทธิภาพต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตทำให้ได้รับความนิยมจากบุคคลในแวดวงต่างๆ ทั่วโลกและมีอัตราการเติบโตที่สูงมากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกปี ตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งในปี 2537 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกประมาณ 15-20 ล้านคน โดยติดต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ล้านเครื่อง และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 1 ล้านคนต่อเดือน (Hoffman and Novak.1994)
การเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนรายบุคคลที่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน เป็นผู้นำตนเองและเป็นกระบวนการพัฒนาที่มุ่งเน้นคุณค่าของคน คือการตัดสินใจ การตัดสินคุณค่าและการกระทำด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและภูมิใจ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองจะไม่จำกัดเวลาเรียน ผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง มีการจัดหน่วยการเรียน กระทำอย่างเป็นระบบ มีการใช้สื่อการเรียนแบบสื่อประสม และการประเมินจะเป็นแบบรายบุคคลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ไม่นำไปเปรียบเทียบกับบุคคลหรือกลุ่มอื่น(วิชัย วงษ์ใหญ่. 2525 : 17)
ปัญหาจากการที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจากการฟังเสียงเพราะครูผู้สอนไม่มีเวลามากพอที่จะทำการทบทวนให้กับผู้เรียนได้ทุกคนจึงต้องมีบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ขึ้นเพื่อผู้เรียนจะได้ทบทวนภาษาอังกฤษจากการฟังเสียงที่ถูกต้องชัดเจนและฝึกฝนได้ตามต้องการและไม่จำกัดเวลาแก่ผู้เรียน
ปัญหาในการเรียนการสอนนักเรียนที่ตาบอดคือเรียนไม่ทันเพื่อนร่วมชั้นเรียนและขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในชั้นเรียน ซึ่งเสียงประกอบบทเรียนมีความสำคัญอันมาก ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนตาบอดอันจะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนมากกว่าการเรียนด้วยอักษรเบรลล์เปรียบเทียบได้จากนักเรียนตาบอดที่มีความสามารถเท่ากัน
ปัญหาด้านการสื่อสารกับคนปกติในรูปแบบการเขียนซึ่งนักเรียนตาบอดจะไม่สามารถเขียนตัวหนังสือปกติได้จึงต้องใช้การพิมพ์ตัวอักษรปกติหรือการฟังเป็นการสื่อสารกับคนปกติทั่วไป จึงเกิดเป็นปัญหาว่าถ้าคนตาบอดไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ปกติได้ก็จะสื่อสารรูปแบบอักษรปกติไม่ได้ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ในเนื้อหาจะมีกิจกรรมให้คนตาบอดได้ใช้แป้นพิมพ์ปกติเพื่อเข้าบทเรียนและฝึกการพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตามกิจกรรมที่มีอยู่ในบทเรียนและยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วย
จากที่เห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทำสื่อในรูปแบบที่มีเสียงบรรยายแทนภาพและอักษรเบรลล์เนื่องจากเสียงเป็นการรับรู้ที่สำคัญที่สุดของคนตาบอดโดยผู้ให้เสียงจะต้องออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงเพื่อที่นักเรียนตาบอดนอกจากจะได้ศึกษาเรื่องนั้นๆ แล้วยังจะได้สำเนียงที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ และได้จินตนาการตามเสียงที่เกิดขึ้นได้อีกด้วยเป็นการพัฒนาทางสมองเพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้น การเรียนการสอนของนักเรียนตาบอด จึงต้องหาวิธีการเพื่อพัฒนาให้นักเรียนตาบอดได้ใช้ประสาทสัมผัสของตนเองที่เหลืออยู่ เพื่อให้เกิดการรับรู้และการเรียนรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงได้ทำการพัฒนาการสอนบทเรียนออนไลน์ขึ้น ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และทำให้เกิดการจัดการด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทางการมองเห็นให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเฉพาะภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น

Thursday, January 12, 2006

อ้างอิงหัวข้องานวิจัยภาษาอังกฤษ 20 ภาษาไทย 10

Bate and other. 2002.Beyond W3C : TruVision-Enhanced Online Learning for People Blind or
Vision Impaired. [Online].Available : http://www.ericit.com/.
Gale and others.1999.RVIB Library&Information Service--Services to Children.
[Online].Available : http://www.ericit.com/.
Nussbaum,Ruth, Comp.2002. Library and Information Service to Individuals with Disabilities.
[Online].Available : http://www.ericit.com/.
Ghadessy, Mohsen. 1979. "Word Lists and Materials Preparation : A New Approach, "English
Teaching Forum.17(1):24-27.
King,M.H. 1985. "The Impact of Computer Assisted Instruction on the Acquisition of English as
a second language."Dissertation Abstracts infernational.46(6):1604-A
Miller,Ierold Ir.1986."The Effect of Computer Assisted Problem Solving Instruction On
Academic Achievement of Elementary Students."Dissertation Abstracts
International.46.1911-A
White,S.J. 1995."The Effect of Computer-Assisted Instruction in Prewriting on the persuasive
Whiting of Tenth Grade Student."Dissertation Abstracts International 45:315-A
Ghadessy,Mchsen. 1979. "Word Lists and Materials Preparation : A New Approach, " English
Teaching Forum.17(1):24-27.
Kirk,S.A.and J.J. Gallgher.1983.Educating Exceptional Children.4th ed. USA. : Houghton miffin.
Good, Carter V.1973 Dictionary of Education.New York : McGraw-Hill.
Heward, W.L.1980 and M.D. orlansky. Exceptional Children Columbus Ohio : Charles E. Merrill.
Lewin, Rena B and Donald H. Doorlag.1987 Teaching Special Students in Mainsterm 2nd
ed.Columbus Ohio : Merrill.
Bishop,Virginia.E. 1991.Preschool Children With Visual Impairments. Texas.
Wall,Robert S.2002 "Production of Textbooks and Instructional Materials in the United
States." Journal of Visaul Impairment&Blindness, Vol.96,No.4,April2002.pp.212-222.
Jones hefinlloyd.2002."A play Roundabout for use by Wheelchair Occupiers." Euro.
GB2368804.
Borg,W.R.&Gall,M.D.,et al.1989.Educational Research : An Introduction 5rd ed. new York :
Longman.
American Academy of Ophthalmology.1997.Refinements : vision assessment of the pediatric
patient,san Francisco.
Dale, E.1995.Audio-Visual Method in Teaching. 3rd ed. new York : Holt,Rinehart&Winston.
Taylor, D.1997.Pediatric ophthalmology,2nd ed.London : blackwell scientific Publication.
กิตตภูมิ กาญจนา.2548."เครื่องช่วยเรียนรู้แป้นพิมพ์ภาษาไทยของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
เปียทิพย์ พัวพันธ์.2547."การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนตาบอดเรื่องการนวดฝ่าเท้า"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
วิศิษฎ์ เพียรการค้า.2547. "การพัฒนาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายประเภทฝึกทักษะการเดินเท้าสำหรับเด็กพิการทางสายตาในระดับชั้นอนุบาล
1-อนุบาล2" สาระนิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ศสิวิมล ชาลีกันหา.2548."เครื่องทบทวนบทเรียนเรื่องการฝึกพิมพ์แป้นเหย้าสำหร้บผู้พิการทางสายตา"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
รภัส วชิระสมบูรณ์.2546."บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องเวลา"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นฤมล ชวาลสันตติ.2547."บทเรียนทางโทรศัพท์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นเรื่องวัตถุต่างๆในท้องฟ้า" วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สุจิตรา บุญทวี.2548. "การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบภาพนูนเรื่องการแพร่พันธุ์ของพืชมีดอก" วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นิภาวรรณ เจริญลักษณ์.2545. "การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาภาษาอังกฤษเรื่องPresent Continous tense " ปริญญาการศึกษามหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปรัศณีย์ ไลยประดิษฐ์วงศ์.2548."ผลการใช้กลวิธีการทำให้สำเร็จในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนพระหฤทัย
ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร"ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วันวิสาห์ เพ็ชรรัตน์มุณี.2548. "การใช้สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช" ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Friday, January 06, 2006

ส่งอ้างอิงหัวข้องานวิจัยที่ทำ

วิมล อ่องอำพร. 2537. การเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา. กรุงเทพฯ : มปพ.
มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร์. 2547. "การพัฒนาภาพนูนด้วยวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีน เพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับคนตาบอด"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ศสิวิมล ชาลีกันหา. 2548. "เครื่องทบทวนบทเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์แป้นเหย้าสำหรับผู้พิการทางสายตา"วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สมสมัย เศาภายน. 2542. คนพิการและทุพพลภาพ. กรุงเทพฯ : กรีน พริ้นท์.
สมทรง พันธุ์สุวรรณ.2526. "คนตาบอดอ่านหนังสือได้อย่างไร" บทความพิเศษ. คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต.
สมทรง พันธุ์สุวรรณ.2529. การศึกษาสำหรับคนที่บกพร่องทางการเห็น. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต.
สุชา จันทร์เอม.2525. จิตวิทยาเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อักษรบัณฑิต.
กิ่งแก้ว ปาจรีย์.2542. การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ. กรุงเทพฯ : กรีน พริ้นท์.
เจ เคิร์ก ฮอร์ตัน.2428. "การศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น". คู่การจัดการเรียนการสอนร่วม. กรุงเทพฯ : ม.ปท. (อัดสำเนา).
นพพร เพียรพิกุล.2530. ปัจจัยที่ผลต่อความสนใจในการอ่านของเด็กในโรงเรียนสอนคนตาบอด. วิทยานิพนธ์. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ. 2546. ข้อมูลทั่วไป-แนวคิดและความเป็นมา.[Online] Available : http://www.braille-
cet.in.th/braille/information/information-detail.php.
สุพิทย์ กาญจนพันธุ์. 2545. การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ดลาดกระบัง. เอกสารอัดสำเนา.
Taylor D. 1997. Pediatric ophthalmology, 2nd ed. London : Blackwell Scientific Publicacion.
Dale E.1995. Audio-Visual Method in Teaching. 3rd ed. New York : Dryden Press.
American Academy of Ophthalmology. 1997 : Refinements : Vision assessment of the pediatric
patient, san francisco.
Seels, B. and Glasgow, Z. 1998. Making Instructional Design Decisions. (2nd ed.). Columbus,
Ohio : Prentice-Haii.
Moore S. Beginniings. 1985 : a practical guide for parents and teachers for visually impaired
babies. New York : American Printing House for the Blind.
Atmel. 2547. Microcontrollers. [Online] Available :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0368.PDF
Electrobit.hu Ltd. 2547. Voice recording EEPROMS. [Online]
Available : http://www.electrobit.hu/hangeeprom_gb.html.
Gilbert, C . and Foster, A. 1993. Causes of blindness in children attening four school for the blind
in Thailand and the Philippines-a comparsion on between urban and rural blind school
populations. Int Ophthalmol 17:229-34.

Thursday, November 17, 2005

ปัญหาหัวข้อวิจัยที่สนใจ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อคนตาบอด
2. ติวแบบเรียนผ่าน e-learning
3. สอนการใช้Bloggerให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

Tuesday, November 15, 2005

การบ้าน 19 พ.ย. 2548

กระบวนการวิจัยและการพัฒนา
http://www.edu.nu.ac.th/techno/rujroadk/research&development.pdf

http://library.nsru.ac.th/WEB%20MATERIAL/เนื้อหา/บทที่%208/noname3.htm

http://www.sobkroo.com/r_3.htm

การบ้านส่งเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2548

ตังอย่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
http://www.graduate.kmitl.ac.th/
http://www.graduate.kmitl.ac.th/news/thesisExample.zip


Friday, November 04, 2005

aon KMITL edtech12

hi! ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมที่บอร์ดน่ะจ๊ะ